RODO

Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Zimnicki prowadzący działalność pod firmą Doradztwo Podatkowe Kancelaria Radcy Prawnego Michał Zimnicki, pod adresem ul. Sucha 1/1U, 30-601 Kraków (dalej: Kancelaria);
 2. w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontaktować się należy się na adres poczty elektronicznej biuro@zimnicki.pl lub pod nr telefonu (12) 266 72 98;
 3. jeżeli jest Pan/Pani Klientem lub kontrahentem Kancelarii to Pana/Pani dane osobowe zostały umieszczone w umowie łączącej Pana/Panią z Kancelarią lub podane za Pana/Pani zgodą w związku z jej zawarciem i będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej umowy, a podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. b) RODO;
 4. jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub współpracownikiem Klienta Kancelarii Pan/Pani dane osobowe zostały powierzone Kancelarii do przetwarzania na podstawie odrębnej umowy w celu prawidłowego wykonania przez Pana/Pani Pracodawcę ciążących na nim obowiązków w kadrowo płacowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. c) RODO oraz art. art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
 5. jeżeli jest Pan/Pani kontrahentem Klienta Kancelarii to Pana/Pani dane osobowe znajdujące się na dokumentach przekazanych Kancelarii np. umowach, fakturach, rachunkach zostały powierzone Kancelarii do przetwarzania na podstawie odrębnej umowy w celu prawidłowego wykonania przez Pana/Pani Klienta ciążących na nim obowiązków podatkowych i obowiązków w zakresie prowadzenia księgowości, a podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
 6. jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub współpracownikiem Kancelarii Pan/Pani dane osobowe zostały przekazane za Pana/Pani zgodą oraz znajdujące się m.in. w umowie o pracę i aktach osobowych są przetwarzane w celu realizacji tej umowy oraz w celu prawidłowego wykonania przez Kancelarię ciążących na niej obowiązków w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , a podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 lit b) RODO, art. 6 ust 1 lit. c) RODO oraz art. art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, a w wypadku danych przekazanych przez Pana /Panią dobrowolnie również art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 7. Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię: 1) w przypadku Klientów Kancelarii oraz kontrahentów Kancelarii przez czas trwania umowy łączącej Pana/ Panią z Kancelarią, a następnie do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, 2) w przypadku pracowników lub współpracowników Kancelarii lub Klienta Kancelarii Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywanie dokumentacji pracowniczej wynikający z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 3) w przypadku kontrahentów Klienta Kancelarii to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości;

 8. Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych będą: 1) upoważnieni do ich przetwarzania, pracownicy Kancelarii oraz upoważnione osoby świadczące na rzecz Kancelarii usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, 2) podmioty, którym Kancelaria powierzy do przetwarzanie dane osobowe na podstawie umów zawartych w oparciu o art. 28 Rozporządzenia, w celu świadczenia przez te podmioty usług na rzecz (np. dostawcy usług IT), przy czym ww. odbiorcy są zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Kancelarią stosunku prawnego;

 9. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Kancelarii dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 10. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 11. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani jest Pan/Pani uprawniona w każdej chwili do wycofania tej zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na wcześniejsze czynności przetwarzania.
Nasze usługi: