RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE

I. CZEGO DOTYCZY TA CZĘŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI? Informacje zawarte w niniejszej części Polityki Prywatności dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH? Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Michał Zimnicki prowadzący działalność pod nazwą Doradztwo Podatkowe Kancelaria Radcy Prawnego Michał Zimnicki (dalej: Administrator).

III. JAK MOGĘ SIĘ SKONTATKOWAĆ Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH? Administrator umożliwia kontakt z nim w sprawie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@zimnicki.pl oraz adresu korespondencyjnego: ul. Sucha 1/1u, 30-601 Kraków.

IV. KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH? Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora m.in.: informatyczne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcom prawnym, podatkowym, księgowym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę, w tym w szczególności podwykonawcom oraz innym dostawcom usług. Dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

V. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH? W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda). Ma Pan/i też prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VI. CZY ADMINISTRATOR PODEJMUJE WOBEC MNIE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE? Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VII. CZY MOJE DANE SĄ PRZEKAZYWAIE DO PAŃŚTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH? Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

VIII. JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH? CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA PRZEZE MNIE DANYCH OSOBOWYCH? SKĄD ADMINISTRATOR UZYSKAŁ MOJE DANE OSOBOWE I JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH UZYSKAŁ?

  1. KONTRAHENT/KLIENT (a) Pana/i dane osobowe jako kontrahenta/klienta Administratora będą przetwarzane w szczególności: (i) w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (np. odpowiedź na zapytanie dot. możliwości współpracy, przygotowanie oferty współpracy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie kontrahenta/klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną); (ii) w celu realizacji umowy, w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających, kontaktowania się w związku z jej wykonywaniem, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność do wykonania umowy, której kontrahent/klient jest stroną), a jeśli przetwarzane będą dane szczególne – na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO (tj. zgoda kontrahenta/klienta); (iii) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym np. odprowadzenia podatku od zrealizowanej umowy, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, kodeksu cywilnego, RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze); (iv) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi), a jeśli przetwarzane będą dane szczególne – na podstawie art. 9 ust. 2 lit f RODO (tj. niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);; (v) w celu prowadzenia działań marketingowych, w szczególności przekazywania Panu/Pani informacji marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego). (b) Dane osobowe kontrahenta/klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny co podjęcia czynności w celu zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta - przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny do wykonania prawnie nałożonych na Spółkę obowiązków. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane zasadniczo do czasu cofnięcia zgody. Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. (c) Podanie danych osobowych wskazanych w umowie jest niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Poza tymi danymi Administrator może także żądać od kontrahenta/klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymagane, ale brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przetwarzania danych w tym zakresie. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.

  2. OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU KONTRAHENTA/KLIENTA (a) Informacje zawarte poniżej dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych osób działających w imieniu kontrahenta/klienta Administratora (np. jego pracowników, reprezentantów, osób wyznaczonych do kontaktu z Administratorem). (b) W zakresie w jakim Pana/i dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Pana/i, dane te zostały przekazane przez Pana/i pracodawcę, zleceniodawcę lub podmiot, który Pan/i reprezentuje (zwany dalej „Partnerem”). W zakresie w jakim Pana/i dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/i, przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować w szczególności: imiona i nazwisko, stanowisko/funkcję, zakład pracy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail. (c) Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności: (i) w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy z Partnerem Administratora, jej wykonania i monitorowania jej wykonywania, w szczególności dla celów takich jak rozpatrywanie składanych reklamacji, komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałanie i realizacja innych obowiązków wynikających z umowy, jak również w celu rozliczenia umowy i wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym wykonywanie umów z Partnerem oraz prowadzeniu bieżącej korespondencji); (ii) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi); (iii) w celu prowadzenia działań marketingowych, w szczególności przekazywania Panu/Pani informacji marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego). (d) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny co podjęcia czynności w celu zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Administratorem, a jeżeli umowa została zawarta - przez okres trwania umowy i/lub realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem i rozliczeniem umowy zawartej z Partnerem. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, maksymalnie o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. (e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy wiążącej Administratora z Partnerem, jak też wykonania obowiązków prawnych Administratora z tym związanych. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu i brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień związanych z umową wiążącą Administratora z Partnerem. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.

  3. CZŁONKOWIE RODZIN OSÓB BLISKICH PRACOWNIKA/WSPÓŁPRACOWNIKA (a) Jeżeli Pana/i dane zostały przekazane przez Pana/i członka rodziny lub inną osobę bliską, która jest zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy o pracę (zwany dalej „Pracownikiem”) lub umowy cywilnoprawnej, np. o świadczenie usług (zwany dalej „Współpracownikiem) będą one przetwarzane zgodnie z poniższymi informacjami. (b) Informacje zawarte w niniejszej części Polityki Prywatności dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych członków rodzin lub innych osób bliskich Pracowników/Współpracowników Administratora, które Pracownik/Współpracownik podaje jako dane osoby do kontaktu w przypadku wypadku lub w związku z korzystaniem z uprawnień pracowniczych i/lub socjalnych (w szczególności dotyczących świadczeń otrzymywanych z ZUS). (c) Dane osobowe członków rodzin lub innych osób bliskich Pracowników/Współpracowników Administratora będą przetwarzane w szczególności: (i) jeśli Pana/i dane zostały podane Administratorowi przez Pracownika - w celu skontaktowania się z Panem/Panią w przypadku zajścia wypadku z udziałem Pracownika, uniemożliwiającego Pracownikowi kontakt z osobami najbliższymi – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji uprawnień pracowników polegających na poinformowaniu rodziny/osób bliskich o wypadku Pracownika zgodnie z danymi przez niego przekazanymi oraz dbałości Administratora jako pracodawcy o ochronę interesów Pracownika (w tym zdrowotnych, majątkowych i osobistych) w przypadku zajścia wypadku z jego udziałem.) W tym zakresie Administrator będzie przetwarzał Pana/i dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu; (ii) w celu skorzystania przez Współpracownika (tylko jeśli jest objęty odpowiednim ubezpieczeniem)/Pracownika i/lub Pana/ią z uprawnień socjalnych (w szczególności dotyczących świadczeń otrzymywanych z ZUS, np. związanych z opieką nad członkiem rodziny, czy dotyczących wypadków mających miejsce u Administratora) i/lub w celu skorzystania przez Pracownika/Współpracownika i/lub Pana/ią z innych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych związanych z korzystaniem z tych uprawnień – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO) (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze). Jeśli w tym celu przetwarzane będą dane szczególne, wówczas podstawą przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą). W tym zakresie Administrator będzie przetwarzał Pana/i dane wymagane przez przepisy prawa, np. wskazane w formularzach ZUS; (iii) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi), a w przypadku danych szczególnych – podstawą przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit f RODO (tj. niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W tym zakresie Administrator może przetwarzać w szczególności dane wskazane w ppkt (i) i (ii) powyżej. (d) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania stosunku prawnego łączącego Pracownika/Współpracownika z Administratorem i/lub realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z celami wskazanymi w pkt 3 lit. c powyżej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, maksymalnie o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. (e) Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 lit. c (ii) w zakresie określonym przepisami prawa jest zasadniczo wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt 3 lit. c (ii), jak też wykonania obowiązków prawnych Administratora z tym związanych. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.

  4. REKRUTACJA (a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: (i) przeprowadzenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy aplikacja rekrutacyjna; (ii) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – tylko jeśli wyrazi Pan/i na to zgodę; (iii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. (b) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: (i) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z przepisami Kodeksu pracy (dotyczy tylko rekrutacji pracowników) - art. 6 ust. 1 lit c RODO; (ii) niezbędności przetwarzania do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy o pracę (dotyczy rekrutacji pracowników) lub umowy cywilnoprawnej np. umowy o świadczenie usług (dotyczy rekrutacji współpracowników) lub umowy o praktyki absolwenckie (dotyczy rekrutacji praktykantów) - art. 6 ust. 1 lit b RODO; (iii) Pana/i zgody, jeśli została wyrażona (dotyczy to aktualnej rekrutacji pracowników, współpracowników i praktykantów, gdy podano więcej danych niż jest niezbędne do przetwarzania na podstawie ppkt (i) i (ii) b powyżej) - art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przekazanie takich danych Administratorowi np. w CV i/ lub liście motywacyjnym stanowi zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie; (iv) Pana/i zgody, jeśli została wyrażona (dotyczy to przyszłych rekrutacji pracowników, współpracowników i praktykantów) - art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie; (v) Pana/i zgody, o ile została wyrażona (jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych np. w CV i/lub liście motywacyjnym zawarte są szczególne kategorie danych osobowych) - art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Przekazanie takich danych Administratorowi np. w CV i/ lub liście motywacyjnym stanowi zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie; (vi) ponadto dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a w przypadku danych szczególnych – na podstawie niezbędności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). (c) Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane (i) w odniesieniu do aktualnie prowadzonej rekrutacji – przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody i zgoda ta będzie cofnięta, dane będą przetwarzane krócej tj. do momentu cofnięcia zgody; (ii) w odniesieniu do przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażono na to zgodę – do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. (d) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 4 lit. b (i) – (ii) powyżej będzie brak możliwości udziału w aktualnym procesie rekrutacji, a w zakresie pkt 4 lit. b (iv) powyżej będzie brak możliwości udziału w przyszłych procesach rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym, a ich niepodanie nie wywołuje negatywnych skutków.

  5. KORESPONDENCJA EMAIL I TRADYCYJNA ORAZ KONTAKT TELEFONICZNY (a) W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych w ramach komunikowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty email, poczty tradycyjnej czy telefonicznie (w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami), dane te będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji lub kontynowania komunikacji telefonicznej i załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. (b) Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i komunikacji telefonicznej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, w tym załatwieniu spraw zgłaszanych przez interesantów. Ponadto dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). (c) Powyższe dane będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji lub komunikacji telefonicznej i załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. (d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia komunikacji i/lub załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt będzie skutkować niemożnością prowadzenia komunikacji i/lub załatwienia sprawy.

  6. OSOBY TRZECIE, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PRZEZ ADMINISTRATORA (a) Informacje zawarte poniżej dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych osób trzecich, których dane są przetwarzane w ramach świadczenia pomocy prawnej przez Administratora (m.in. postępowania sądowe, postępowania administracyjne, stała obsługa prawna, doraźne doradztwo prawne, prowadzenie księgowości i spraw kadrowo płacowych) w sytuacji gdy Administrator będzie przetwarzał te dane jako administrator danych w rozumieniu RODO. Są to osoby takie jak np. kontrahenci, pracownicy, współpracownicy czy przeciwnicy procesowi klientów Administratora. (b) W zakresie w jakim Pana/i dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Pana/i, dane te zostały przekazane przez naszego klienta (np. będącego Pana/i pracodawcą, zleceniodawcą, kontrahentem czy przeciwnikiem procesowym), organ lub pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych (np. CEIDG, KRS). W zakresie w jakim Pana/i dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/i, przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować w szczególności: imiona i nazwisko, stanowisko/funkcję, zakład pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny i inne dane niezbędne do świadczenia przez Spółkę pomocy prawnej w danej sprawie. (c) Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności: w celu świadczenia usług na rzecz klientów Administratora, jak również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z świadczeniem usług - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym świadczenia pomocy prawnej). Dane mogą być też przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi); (d) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług klientowi Administratora w sprawie, w ramach której Pana/i dane są przetwarzane i/lub realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z świadczeniem pomocy prawnej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, maksymalnie o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. (e) W zakresie określonym przepisami prawa, podanie danych osobowych jest wymagane. Podanie danych może być konieczne do świadczenia usług przez Administratora i wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.

PLIKI COOKIES

  1. INFORMACJE PODSTAWOWE Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.zimnicki.pl („Strona”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią ze Strony. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze Strony. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.

  2. CEL STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu zapewnienia właściwego działania Strony i zbierania danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu Strony zgodnie z preferencjami jej użytkowników).

  3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony wykorzystywane są cookies tymczasowe (które usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki) i cookies stałe (które przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią).

  4. ZGODA NA STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES I ZMIANY W USTAWIENIACH PRZEGLĄDARKI Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o ich zapisaniu. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

INFORMACJE KOŃCOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub korzystania ze Strony (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@zimnicki.pl

Nasze usługi: