Prowadzenie księgowości

Outsourcing księgowości jest obecnie zjawiskiem bardzo popularnym w świecie biznesu.

Powierzenie prowadzenia księgowości podmiotom zewnętrznym daje przedsiębiorcom szereg korzyści, wśród których najważniejsze to:

 • obniżenie kosztów działalności poprzez wykreślenie ze struktury firmy kosztów działu księgowego takich jak koszty płac i związanych z nimi świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia chorobowe i urlopy), koszty organizacji stanowiska pracy, (np. koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz programów księgowych) koszty szkoleń pracownika,
 • pewność, że księgowość firmy będzie prowadzona w sposób profesjonalny w zgodzie ze skomplikowanymi, podlegającymi nieustannym zmianom przepisami podatkowymi,
 • pełną odpowiedzialność zleceniobiorcy za powierzone zadania popartą obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

W ramach umowy o prowadzenie księgowości świadczymy usługi dla prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych (spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji) oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych, wspólnot mieszkaniowych) bez względu na formę opodatkowania oraz bez względu na rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej. Oferujemy prowadzenie:

 • ksiąg handlowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapewniamy pełną obsługę księgową w ramach, której oferujemy:

 • odbiór dokumentów księgowych bezpośrednio od podatnika,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych w formie komputerowej,
 • prowadzenie innych wymaganych prawem ewidencji (środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu),
 • sporządzanie w imieniu podatnika deklaracji i zeznań podatkowych i ich składanie w Urzędach Skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie przelewów na podatki,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej w siedzibie biura,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy w toku kontroli prowadzonej przez organy podatkowe,
 • sporządzanie pism urzędowych.

Dodatkowo, dla przedsiębiorców, którzy prowadzą księgowość we własnym zakresie oferujemy usługi nadzoru księgowego. Nadzór polega na okresowej weryfikacji ewidencji księgowych, pomocy w rozwiązywaniu problemów ewidencyjnych i podatkowych, kontroli składanych deklaracji lub ewentualnym korygowaniu błędów.
W ramach nadzoru oferujemy również przygotowywanie zestawień dotyczących zmian w prawie podatkowym oraz bieżące szkolenie pracowników.

Nasze usługi: